Тихият колос в славистиката ни

Проф. Илия Конев става на 80

Петър Динчев

Ученият изследва Раковски и Любен Каравелов

Тих, скромен, дълбоко етичен човек, Илия Конев никога не е шумял за своето творческо дело. Не шумят и други за него. Но работил упорито и вдъхновено в областта на българската литературна история, в славистиката, балканистиката и сравнителното литературознание, той оставя трайна диря в българската духовност. Като изследовател на литературата от Възраждането, като летописец на българо-сръбските литературни връзки, като учен, търсил и откривал взаимовръзките на нашата и много чуждестранни литератури и култури, той създава едно значимо по обем и по значение творчество, без което вече не могат да минат нито специалистите, нито хората, които имат по-широки литературни интереси.
Задълбал проучванията си в литературните взаимоотношения на сърби и българи още през 60-те години на миналия век, проф. Конев налага името си със солиден научноизследователски труд - "Българо-сръбски взаимоотношения през ХIХ век". Ученият върви по дирите на Георги С. Раковски, Любен Каравелов и на много други наши творци от различни години и епохи и стига до извода, че двата близки по кръв и съседни по местоположение народи не са могли да не си влияят и да не се допълват в художествената литература. По-късно ученият продължава проучванията си и така се ражда трудът "Из българо-сръбските литературни взаимоотношения", който фактически е втори том на едно цялостно изследване.
Оценила големия му принос за опознаване на двете литератури, Сръбската академия на науките избра Илия Конев за свой чуждестранен член.
Фактологическият материал, събиран за споменатите изследвания, насочва усилията на проф. Конев и към написването на две специални книги за наш голям възрожденски писател - "Любен Каравелов. Литературно-критичен очерк" и "Белетристът Каравелов", които са сред най-доброто в литературната ни наука за автора на "Българи от старо време" и "Мамино детенце". Разрови ли се човек в тези произведения, ще получи не само богата информация за живота и творческото дело на революционера и гражданина, публициста и белетриста Каравелов, но ще проумее и какви са движещите сили на неговото литературно развитие, ще проследи връзките му със сръбската Омладина и Светозар Маркович, с основоположниците на БРЦК и другаруването му с Левски и Ботев.
Значимо творческо дело в областта на възрожденската литература е и трудът му "Илия Блъсков. Живот и дело". В него той проследява житейската съдба на учителя, книжовника и белетриста, запознава ни с неговите литературни произведения, главно място сред които заемат повестите "Изгубена Станка" и "Злочеста Кръстинка".
По-нататък в научноизследователската и творческата си дейност Илия Конев се насочва към балканистиката и сравнителното литературознание. С произведенията си той търси мястото на българската художествена литература сред литературите на другите балкански народи. Трудове като "Ние сред другите и те сред нас" спомагат за опознаване на литературите на съседните народи и на взаимоотношенията в региона през вековете. Още по-нататък отива ученият в книгите си "Европеизацията на българската култура", "Ние сме цивилизован народ" и "Америка в духовното пространство на Българското възраждане". В тях авторът съизмерва духовните ни постижения с върховете на другите народи по света. И стига до заключението, че и ние, както пише Вазов, сме дали нещо на света и имаме с какво да се гордеем.
През последните няколко години проф. Конев работи върху големия панорамен труд "Българското възраждане и Просвещението", от който са излезли три обемисти тома. В него той разглежда нашето Възраждане не като изолирано българско явление, а като неделима част от общия културно-исторически развой в Европа и целия свят. Проследява се познанието за този свят в България, както и обратно - какво знае този свят за България. Естествено, търсят се връзките между различните култури, взаимното им проникване и влияние.
Колкото и малко да е свободното време на проф. Конев, той се стреми да не изостава и от съвременния литературен процес у нас. Следи новите изяви на нашите поети и белетристи и периодично публикува в различни издания рецензии и обзори, които винаги привличат вниманието на писатели, критици и читатели.

06.02.2008

Мнения по темата: