Образование

Без знания икономика не се прави

Равен достъп на децата до качествено обучение е философията в предизборната платформа на БСП

Като погледне човек предизборните програми на партиите, от тях стърчи икономика, икономика, икономика. Същата, която е стигнала до рецесия, а трябвало да стане конкурентна на външния пазар и да привлече чуждестранни инвестиции. Лявата коалиция предлага това да стане с държавна подкрепа за бизнеса, десните повтарят само: сериозно намаляване на бюджетните разходи.
И каква стана тя? Ако намаляваме бюджетните разходи топтан - без оглед на функциите им, това означава едно: да орежем разходите и за двете сфери, от които зависи същата тази икономика - образованието и науката. Партиите трябва да дадат отговор на въпроса така ли ще я караме и занапред - тези две области ще продължат ли да се мислят като социални, вместо като базови за икономиката? Защото в днешно време всяка икономика става конкурентна не от просто поддържане на производства, а от захранването на тези производства с адекватно квалифицирани кадри и с иновации, които произтичат от науката. Няма икономика без образование и наука, още по-малко - конкурентна.
А ситуацията ни е вече такава, че базата на икономиката - качеството на образованието, се е сринало до нивото на езерото Байкал, което според завършващите гимназия 18-годишни българи било в Рила. Каква икономика и какви чужди капитали бе, хора? Дайте да погледнем какво се случва първо в средното образование.

Кирчо Атанасов,
зам.-министър в МОН и кандидат-депутат от КБ в Пловдив:

Искаме да променим отношението към училището

Кирчо Атанасов

Програмата на БСП в образованието стъпва върху разбирането, че инвестирането в младите е инвестиция в бъдещето и имат решаващо значение за развитието на България. Затова образованието трябва да е стратегически приоритет. Основна задача на държавата според нас, социалистите, е да гарантира равен достъп на всички деца до качествено образование.
В изминалите 4 години като коалиционен управленски екип в МОН успяхме да постигнем някои според мен много важни неща в реформите на просветната система:
- В парламента бе приета 10-годишна програма за развитие на училищното образование и предучилищното обучение и подготовка. Много правителства преди това признаваха, че трябва да има дългосрочна програма, която да се изпълнява от всяко управление, но никой не го направи. Сега вече има цялостна програма и повече не бива да се говори, че се правят реформи на парче.
- От началото на 2008 г. във всички училища в страната бе въведено финансиране чрез делегирани бюджети. Всяка система зависи от начина на финансиране и ако той не е добър, тя само съществува, не се развива. С директорите на училищата от 15 години водим борба да се въведат делегирани бюджети и сега, когато това стана, директорите бяха приятно изненадани, че всъщност парите, които държавата дава за образованието, се оказаха немалко. Предстои системата да се оптимизира и критериите за делегираните бюджети да се усъвършенстват. Предварително се знаеше, че при такава система училища с под 200 деца ще изпитват затруднения. Разговаряли сме с общините, те имат два пътя и трябва да изберат - или да окрупнят училищата, да съберат едо-две-три в едно, или със собствени средства да ги дофинансират и запазят.
- Въведена е също системата за диференцирано заплащане на учителите. Тя разби последния бастион на уравниловката, при която каквито и постижения да имаха учителите, получаваха еднакво с тези, които нямат постижения или работят по-малко. Сега вече има критерии, всеки учител получава заплащане съобразно това, което е постигнал. Така се преодолява и това, че досега учителят нямаше интерес да остава след часовете, да работи допълнително с децата, да прави програми и пр. Средната брутна заплата на учителите от 2005 г. досега нарасна от 331 лв. на 654 лв., т.е. 100%. На практика исканията на учителската стачка, които бяха справедливи, са изпълнени.
- В училище се връщат постепенно извънкласните форми на работа чрез проектното финансиране - на допълнителни занимания, школи, кръжоци по желание на учениците и пр. Децата имат различни способности и интереси по различните предмети. Досега учителят трябваше да се съобразява и с по-слабите, и с по-силните ученици и да работи на средното ниво. С връщането на извънкласните форми се събират ученици по интереси - дори може да са на различно възрастово ниво, но това са групи, които имат хомогенна структура. А известно е, че при хомогенните среди процесите на предаване на информация стават много по-бързо, обучението и възпитанието стават много по-бързо. При такива групи учителят може да осъществи по-лесно своята роля на духовен водач. А това, че ученикът го вижда като духовен водач, се пренася после се и в клас. Така ефектът е, че постепенно се променя и масовото отношение към учителя и към учебния процес.
- Създадоха се 654 средищни училища, те имат целодневна организация, занималня, автобуси за превоз на децата от малките селища, столово хранене. Към този целодневен процес на занимания с децата се пренасочват онези учители, които са съкратени от закритите училища. Те ще бъдат възпитатели в средищните училища, няма опасност от големи съкращения, от каквито се страхуват синдикатите. Определени са и 91 защитени училища в места, където дотъпът до образование на децата в друго селище е затруднен. Такива училища може да съществуват и с петима ученици, като списъкът им всяка година ще се прецизира.
- Много сериозна стъпка е въвеждането на матурите, което най-сетне успяхме да осъществим. Но опитите да се прави рейтинг на училищата засега не могат да бъдат успешни, защото има само един общ измерител за всички - изпитът по български език и литуратура. За да се подредят реално училищата по качество, трябва в бъдеще да се въведе поне още един общ матуритетен предмет. След много обсъждане, социологически проучвания, след проучване на опита в европейските страни, вече има виждане, че това трябва да е математиката. Само два предмета не промент името си от I до ХII клас - българският език и математиката.
- Продължава въвеждането на информационните технологии в образованието, от 2005 г. досега бе "качено" електронно учебно съдържание в Националния образователен портал по всички предмети от гимназиалния курс. Дори матурите вече се провеждат модерно, с помощта на информационните технологии.
- Според мен, изключително важни са възможностите за кариерно израстване на учителите. Има подготвени проект и наредба за кариерното израстване, в изменeния правилник към Закона за народната просвета е изрично записано създаването на стълбица на учителските длъжности. Изкачването по тази стълбица ще е допълнителен стимул за учителя да работи творчески.
- Изклйчително съм доволен от това, че създадохме Национална конференция за добри практики на учителите "Училището - желана територия на ученика". Тя се прави вече 4 години и над 8000 учители са разказали своите добри практики. В Евросъюза такава система няма, затова според мен ние можем да станем европейски център за добри практики на учителите с конференция всяка година.
- Не можаха обаче да влязат в сила новата структура и новият учебен план от VIII до ХII клас. Не стигна времето в парламента да се приеме нов закон. Според мен новата структура ще синхронизира образованието с конституцията, където е казано, че задължителното образование на младите хора е до 16 г. Това се гарантира от първата гимназиална степен до Х клас. Освен това ще се създаде възможност уениците да завършват средно образование с усвояването на два равнопоставени чужди езика. Трето - професия ще се придобива за 2 години, а не както досега - за 5-7 години. В ЕС професионалната подготовка е две години, много бързо се променя структурата на работните места и на професиите, компетенциите. Ако оставим професията да се придобива паралелно с общото образование, както е сега, ще имаме в България работни места, но няма да имаме своевременно подготвени хора за тях.
Ще подчертая и няколко специфични неща от програмата на БСП за изборите, които я отличават от останалите програми:
- Предвиждаме поетапно изграждане на 500 многофункционални зали със спортна част и седащи 500-1000 места за други дейности, които се ползват от група училища в общината. Защо се налага това? Първо, въведен е трети час по физкултура, който в момента поради липсата на материална база няма къде да се провежда. Вместо спорт учениците правят екскурзии, което не е нормално. 650 училища нямат физкултурни салони и 200 имат маломерни зали. 51% от учителите, които преподават третия спортен час, са учители по други предмети. Третият час по физкултура бе предвиден за подобряване на физическото състояние на младите хора. В последните две години военните комисии, които преглеждаха наборниците за армията, казват, че 17,5% от младежите са негодни за военна служба поради различни заболявания, неприсъщи на младите - високо кръвно, диабет, затлъстявания. А тези зали ще може да се ползват и за извънкласни занимания, за срещи, за празнично събиране на учениците. В момента само 2% от училищата ни имат актови зали.
- В програмата си БСП предвижда създаване на училища "втори шанс" - за ученици, отпаднали от училище след IV клас. Знаем, че всяка година над 15 000 ученици прекъсват обучението си. Те са изтървали първия си шанс, но трябва да им се даде нова възможност за образование, вместо да ходят да крадат и да са неграмотни. Държавата трябва да поеме изцяло обучението на тези деца и училищата за тях да са целодневни.
- Колкото до финансирането, смятам, че трябва да се намерят начини за включване на ресурси не само от държавата, но и чрез публично-частното партньорство - от бизнеса. Това особено се отнася за професионалното образование. Работодателите трябва да се убедят, че без да плащат за кадрите си, няма да получат хората, които са им необходими. Има подписано споразумение на МОН и МТСП с бизнеса, гилдиите до септември трябва да кажат какво ще направят конкретно в това отношение, а до декември самите училища трябва да подпишат договори с фирми и да осигурят от тях нова апаратура за лаборатории и кабинети, база за учебните и производствените практики, възможност за летни стажове, подготовка на учителите по специалните предмети, стипендии и работни облекла и пр. Възможно е да се сключват дори договори с фирми за работа на младежите след завършване на училището.

Записа Велиана Христова

27.06.2009

Мнения по темата: